مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كآرا 1400/04/303   ماهه  سال 1400 135k 0k 0k0k 11,599 -4,627 -5,367 -40 0 0 -4.6 0 0
كپارس 1400/04/303   ماهه  سال 1400 125k 0k 0k0k 264,947 227,524 192,889 1,548 0 0 25.3 0 0
كحافظ 1400/04/293   ماهه  سال 1400 1,469k 0k 0k0k 350,630 315,091 323,599 220 0 0 40.1 0 0
كساوه 1400/04/293   ماهه  سال 1400 530k 0k 0k0k 425,984 399,947 367,973 695 0 0 25.7 0 0
كسعدي 1400/04/313   ماهه  سال 1400 250k 0k 0k0k 144,314 109,667 103,079 412 0 0 21.9 0 0
كصدف 1400/04/313   ماهه  سال 1400 120k 0k 0k0k 16,025 12,821 12,941 108 0 0 34.7 0 0
كلوند 1400/04/293   ماهه  سال 1400 400k 0k 0k0k 286,851 260,393 209,656 524 0 0 18.9 0 0
كهرام 1400/04/273   ماهه  سال 1400 75k 0k 0k0k 39,062 -19,863 -20,297 -271 0 0 -15.7 0 0
كترام 1400/04/2012   ماهه  سال 1399 295k 0k 0k0k 822,780 758,074 634,140 2,150 0 0 33.9 0 0
كرد 1397/04/253   ماهه  سال 1397 214k 648k 637k11k 10,879 3,860 -253 -1 0.4 98.3 -0.3 0 -2.2
كنگار 1396/11/019   ماهه  سال 1396 50k 49k 1k48k 18.9 1.2 0 0 0
كچيني 1396/05/313   ماهه  سال 1396 167k 310k 821k-510k -559 -11,598 -20,068 -120 0.1 264.4 -617.9 -6.5 3.9
كنيلو 1394/11/039   ماهه  سال 1394 150k 1,080k 1,195k-114k -125,873 -159,507 -165,127 -1,101 0.8 110.6 -71.6 -15.3 144.3
كاصفا 1394/07/143   ماهه  سال 1394 150k 929k 1,190k-261k -24,787 -41,549 -65,138 -434 0.6 128.1 -77.2 -7 24.9
كپانا 1391/06/0612   ماهه  سال 1390 1,470k 6,813k 5,893k920k 238,616 59,888 -267,674 -182 0.4 86.5 -24.9 -3.9 -29.1