مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كهمدا 1402/11/306   ماهه  سال 1403 7,500k 36,016k 19,195k0k 3,257,613 3,247,704 3,761,473 502 1.2 53.3 47 10.4 0
سايرا 1402/10/303   ماهه  سال 1403 46k 310k 251k0k -10,172 -10,286 -226 1.2 81.1 0 -3.3 0
شليا 1402/09/303   ماهه  سال 1403 500k 1,144k 626k0k 42,717 27,074 10,942 22 1.6 54.7 4.7 1 0
كايتا 1402/10/273   ماهه  سال 1403 200k 249k 97k0k -9,308 -3,109 -16 2.6 38.8 0 -1.3 0
كسرام 1402/10/283   ماهه  سال 1403 981k 10,804k 602k0k 89,780 75,328 68,401 70 1 5.6 17.1 0.6 0
كفرآور 1402/09/303   ماهه  سال 1403 180k 1,228k 896k0k 123,959 112,473 107,261 596 1.2 73 13.4 8.7 0
كفپارس 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 1,620k 5,714k 2,780k0k 959,886 521,790 332,496 205 1.4 48.7 10.8 5.8 0
كمرجان 1402/11/1812   ماهه  سال 1402 1,100k 1,561k 240k0k 378,486 267,914 237,808 216 2.8 15.4 26.5 15.2 0
ساذري 1402/10/269   ماهه  سال 1402 228k 292k 370k0k 925 -14,931 -4,611 -20 0.1 126.9 -24.3 -1.6 0
سفاسي 1402/10/289   ماهه  سال 1402 660k 956k 594k0k 88,277 -27,602 -14,217 -22 0.6 62.1 -4 -1.5 0
كابگن 1402/11/169   ماهه  سال 1402 94k 256k 137k0k -41,498 11,684 124 0.8 53.7 0 4.6 0
كاذر 1402/10/309   ماهه  سال 1402 2,000k 6,635k 2,632k0k 1,465,722 1,244,924 1,005,635 503 2 39.7 23.5 15.2 0
كايزد 1402/10/309   ماهه  سال 1402 700k 3,283k 1,732k0k 890,805 686,935 501,320 716 1.6 52.8 20.5 15.3 0
كباده 1402/10/209   ماهه  سال 1402 1,118k 4,961k 2,009k0k 2,085,399 1,990,701 1,608,290 1,433 2.4 40.5 55.6 32.4 0
كپشير 1402/10/289   ماهه  سال 1402 1,500k 8,972k 4,984k0k 3,004,742 2,658,996 2,379,758 1,587 0.8 55.6 35.5 26.5 0
كتوكا 1402/10/309   ماهه  سال 1402 2,000k 7,330k 3,884k0k 1,265,658 1,031,578 715,786 358 1.3 53 10.2 9.8 0
كخاك 1402/10/309   ماهه  سال 1402 3,500k 17,271k 8,646k0k 5,686,083 5,149,814 4,219,248 1,205 1 50.1 45.9 24.4 0
كرازي 1402/10/269   ماهه  سال 1402 29,100k 51,841k 15,286k0k 4,626,424 4,181,675 3,839,467 132 1.4 29.5 41.1 7.4 0
كساپا 1402/10/299   ماهه  سال 1402 628k 3,049k 2,184k0k 332,063 107,680 56,228 90 1.4 71.6 1.4 1.8 0
كسرا 1402/10/299   ماهه  سال 1402 4,368k 12,301k 4,318k0k 1,745,374 1,409,789 1,270,044 291 1.1 35.1 25.9 10.3 0
كفرا 1402/10/279   ماهه  سال 1402 2,000k 14,046k 11,368k0k 2,257,880 931,624 388,511 194 0.6 80.9 4.9 2.8 0
كقزوي 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,428k 26,040k 18,376k0k 7,213,031 6,247,037 4,921,803 3,447 0.8 70.6 31.7 18.9 0
كگاز 1402/10/289   ماهه  سال 1402 850k 15,366k 11,108k0k 3,374,464 2,715,583 2,472,055 2,908 1 72.3 26 16.1 0
كمقره 1402/10/309   ماهه  سال 1402 230k 2,020k 1,132k0k 382,597 329,557 250,369 1,089 1.6 56 23.1 12.4 0
كمينا 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,273k 14,771k 12,821k0k 1,660,923 975,356 712,706 560 0.7 86.8 10.2 4.8 0
كورز 1402/10/279   ماهه  سال 1402 2,000k 4,455k 1,635k0k 1,024,815 830,966 554,624 277 1.8 36.7 15.9 12.5 0
سفارود 1401/10/049   ماهه  سال 1401 121k 82k 1,141k0k -46,791 -46,772 -387 0.1 1384.3 0 -56.8 0
ستبرا 1399/05/293   ماهه  سال 1399 20k 0k 0k0k 14,630 12,449 8,899 445 0 0 22.8 0 0
سپرمي 1402/10/0212   ماهه  سال 1396 35k 14k 227k-214k 48 -13,485 -3,147 -89 0 1678.2 -4432.4 -23.2 1.5