مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
تاصيكو 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 1,500k 1,771k 293k0k -8,344 -7,937 -53 2.3 16.6 0 -0.5 0
تكنار 1401/03/0312   ماهه  سال 1400 60k 216k 209k0k 80,798 43,234 57,259 954 0.7 96.7 21.6 26.5 0
فزر 1401/02/2112   ماهه  سال 1400 3,000k 27,240k 711k0k 627,986 20,635,343 20,720,927 6,907 33.3 2.6 999.9 76.1 0
كاما 1401/03/0112   ماهه  سال 1400 30k 387k 295k0k 75,846 55,504 34,630 115,433 1.1 76.1 2.3 8.9 0
كبافق 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 1,215k 3,505k 554k0k 1,770,971 1,476,211 1,515,387 1,247 8 15.8 70.4 43.2 0
كچاد 1401/02/2212   ماهه  سال 1400 119,000k 473,163k 103,010k0k 262,743,351 261,110,143 244,785,998 2,057 2.7 21.8 55.3 51.7 0
كروي 1401/02/2512   ماهه  سال 1400 35k 54k 7k0k 4,455 947 23,361 6,675 9.1 13.5 193 43.5 0
كگل 1401/02/2912   ماهه  سال 1400 100,000k 571,119k 191,383k0k 234,567,988 221,770,837 206,450,429 2,065 1.7 33.5 40.7 36.2 0
كمنگنز 1401/02/2412   ماهه  سال 1400 950k 951k 3k0k -20,617 -1,089 -1 144.3 0.4 0 -0.1 0
كنور 1401/03/0612   ماهه  سال 1400 12,771k 52,396k 5,308k0k 20,932,230 20,248,679 28,107,738 2,201 4.3 10.1 91.9 53.6 0
كگهر 1400/08/029   ماهه  سال 1400 25,000k 221,624k 113,999k0k 78,381,047 75,280,758 76,634,903 3,065 1.5 51.4 55.9 34.6 0
اپال 1400/06/106   ماهه  سال 1400 38,876k 0k 0k0k 16,037,640 15,330,346 16,268,042 418 0 0 33.2 0 0
كدما 1400/07/306   ماهه  سال 1400 250k 2,323k 1,880k0k 185,077 117,856 122,618 490 0.9 80.9 37.1 5.3 0
وامير 1400/06/1612   ماهه  سال 1399 50k 0k 0k0k 1 0 0 0 0 0
ومعادن 1400/04/0212   ماهه  سال 1399 600k 0k 0k0k 23,833 -616,653 -912,621 -1,521 0 0 -63.8 0 0