مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
تاصيكو 1399/09/306   ماهه  سال 1400 31,000k 57,470k 14,415k43,055k 3,177,853 2,977,562 96 1.1 25.1 91.6 5.2 6.9
تكنار 1400/04/293   ماهه  سال 1400 60k 0k 0k0k 14,315 2 28 0 0 0.1 0 0
كاما 1400/04/303   ماهه  سال 1400 10,000k 0k 0k0k 697,117 336,288 360,795 36 0 0 30 0 0
كبافق 1400/04/303   ماهه  سال 1400 1,215k 0k 0k0k 30,411 8,212 41,016 34 0 0 117.7 0 0
كچاد 1400/04/293   ماهه  سال 1400 55,500k 0k 0k0k 65,560,102 65,261,265 60,129,373 1,083 0 0 61.6 0 0
كدما 1400/04/293   ماهه  سال 1400 250k 0k 0k0k 132,119 95,800 72,564 290 0 0 35.7 0 0
كگل 1400/04/293   ماهه  سال 1400 74,400k 0k 0k0k 89,340,429 87,848,341 79,012,741 1,062 0 0 55.7 0 0
كگهر 1400/04/283   ماهه  سال 1400 12,300k 0k 0k0k 27,025,419 25,361,542 26,371,036 2,144 0 0 52.1 0 0
كمنگنز 1400/04/303   ماهه  سال 1400 202k 0k 0k0k 429,498 405,483 358,399 1,771 0 0 58.9 0 0
كنور 1400/05/103   ماهه  سال 1400 2,936k 0k 0k0k 6,956,558 6,842,833 7,483,624 2,549 0 0 86.8 0 0
اپال 1400/01/3012   ماهه  سال 1399 20,000k 55,217k 15,660k39,556k 15,097,540 14,046,637 702 1.7 28.4 86.4 25.4 35.5
فزر 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 3,000k 0k 0k0k 216,318 3,209,963 3,177,567 1,059 0 0 171.3 0 0
كروي 1400/04/0112   ماهه  سال 1399 453k 0k 0k0k 1,997,981 1,892,030 1,869,155 4,124 0 0 55.1 0 0
وامير 1400/04/1212   ماهه  سال 1399 400k 0k 0k0k 1,004,259 970,991 979,646 2,449 0 0 45.1 0 0
ومعادن 1400/04/0212   ماهه  سال 1399 600k 0k 0k0k 23,833 -616,653 -912,621 -1,521 0 0 -63.8 0 0