مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
قاروم 1402/11/296   ماهه  سال 1403 343k 13,179k 9,738k0k 3,414,259 2,938,488 2,263,702 6,596 1.2 73.9 15 17.2 0
قپيرا 1402/11/306   ماهه  سال 1403 2,529k 12,558k 7,342k0k 2,464,517 2,358,688 1,831,986 724 1.1 58.5 16.9 14.6 0
قتربت 1402/11/306   ماهه  سال 1403 500k 11,089k 5,501k0k 906,666 771,506 546,549 1,093 1.3 49.6 7.2 4.9 0
قثابت 1402/11/306   ماهه  سال 1403 6,463k 11,103k 5,544k0k 443,239 370,611 373,948 58 0.6 49.9 7.4 3.4 0
قجام 1402/11/306   ماهه  سال 1403 650k 4,297k 1,048k0k 271,194 235,070 307,877 474 1.1 24.4 10.6 7.2 0
قلرست 1402/11/286   ماهه  سال 1403 1,800k 5,821k 2,204k0k 718,347 669,264 1,029,594 572 2.4 37.9 43.8 17.7 0
قمرو 1402/11/296   ماهه  سال 1403 2,000k 8,269k 1,202k0k 1,215,462 1,144,269 1,613,552 807 7.3 14.5 30.2 19.5 0
قشرين 1402/10/283   ماهه  سال 1403 2,508k 12,770k 9,296k0k 510,723 497,838 379,919 151 1.2 72.8 11.7 3 0
قشكر 1402/10/303   ماهه  سال 1403 2,460k 3,913k 2,046k0k 833 -27,688 107,231 44 0.7 52.3 11.1 2.7 0
قشهد 1402/10/273   ماهه  سال 1403 695k 10,993k 6,996k0k 1,423,269 1,343,473 1,125,738 1,620 1.3 63.7 17.5 10.2 0
قنقش 1402/10/303   ماهه  سال 1403 139k 2,679k 1,710k0k 206,565 94,651 68,988 496 0.8 63.8 2.5 2.6 0
قنيشا 1402/10/303   ماهه  سال 1403 4,000k 7,586k 3,245k0k 451,300 212,989 144,397 36 1.3 42.8 5.5 1.9 0
قيستو 1402/10/303   ماهه  سال 1403 1,500k 7,216k 2,066k0k 1,951,302 1,965,068 1,482,508 988 2.6 28.6 20.7 20.5 0
قچار 1402/10/309   ماهه  سال 1402 3,500k 15,933k 8,471k0k 3,152,647 2,951,058 2,635,385 753 1.6 53.2 20.2 16.5 0
قزوين 1402/10/309   ماهه  سال 1402 2,069k 6,364k 2,082k0k 2,171,959 2,094,598 1,759,995 850 2.1 32.7 19.1 27.7 0
قشير 1402/10/309   ماهه  سال 1402 779k 2,593k 1,943k0k 523,551 191,722 242,008 311 0.8 75 3.2 9.3 0
قصفها 1402/10/289   ماهه  سال 1402 195k 8,112k 5,838k0k 2,456,239 2,463,553 2,142,028 10,985 1.3 72 13.8 26.4 0
قهكمت 1402/10/309   ماهه  سال 1402 2,845k 20,777k 13,580k0k 4,279,605 4,068,461 3,663,920 1,288 1.3 65.4 22.3 17.6 0