مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
قاروم 1400/03/129   ماهه  سال 1400 172k 0k 0k0k 727,343 657,639 519,221 3,026 0 0 11.8 0 0
قپيرا 1400/02/309   ماهه  سال 1400 200k 0k 0k0k 1,151,668 1,083,846 817,505 4,088 0 0 19.1 0 0
قتربت 1400/02/299   ماهه  سال 1400 147k 0k 0k0k 324,059 286,987 225,006 1,531 0 0 10.1 0 0
قثابت 1400/03/019   ماهه  سال 1400 510k 0k 0k0k 44,759 -24,397 -9,156 -18 0 0 -1 0 0
قجام 1400/01/309   ماهه  سال 1400 312k 0k 0k0k -83,149 -119,589 -88,601 -284 0 0 -80.4 0 0
قشرين 1400/04/289   ماهه  سال 1400 965k 0k 0k0k 14,969 59,320 32,909 34 0 0 2.3 0 0
قشكر 1400/04/279   ماهه  سال 1400 2,460k 0k 0k0k -5,594 -70,945 -68,921 -28 0 0 -6.7 0 0
قشهد 1400/04/289   ماهه  سال 1400 695k 0k 0k0k 991,231 932,756 734,083 1,056 0 0 20.4 0 0
قلرست 1400/02/309   ماهه  سال 1400 400k 0k 0k0k 460,577 431,696 573,444 1,434 0 0 41.2 0 0
قمرو 1400/02/279   ماهه  سال 1400 400k 0k 0k0k 670,429 623,104 519,820 1,300 0 0 31.9 0 0
قنيشا 1400/04/299   ماهه  سال 1400 270k 0k 0k0k 493,859 413,370 324,681 1,203 0 0 13.5 0 0
قهكمت 1400/03/036   ماهه  سال 1400 410k 0k 0k0k 661,872 637,198 535,734 1,305 0 0 20.1 0 0
قيستو 1400/03/036   ماهه  سال 1400 480k 0k 0k0k 233,899 275,891 208,534 434 0 0 11.3 0 0
قچار 1400/04/313   ماهه  سال 1400 2,456k 0k 0k0k 141,953 124,786 98,718 40 0 0 11.7 0 0
قزوين 1400/04/293   ماهه  سال 1400 330k 0k 0k0k 71,386 67,134 50,031 152 0 0 11 0 0
قشير 1400/04/313   ماهه  سال 1400 330k 0k 0k0k 28,811 15,052 6,550 0 0 3.3 0 0
قصفها 1400/04/313   ماهه  سال 1400 195k 0k 0k0k 137,405 106,390 77,232 396 0 0 9.4 0 0
قنقش 1400/03/2912   ماهه  سال 1399 139k 0k 0k0k 25,371 -72,401 -223,257 -1,606 0 0 -12.6 0 0