مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
فلامي 1402/10/243   ماهه  سال 1403 600k 1,422k 216k0k 57,779 46,449 46,029 77 6.5 15.2 45.4 3.2 0
كيا 1402/11/073   ماهه  سال 1403 220k 868k 303k0k 77,115 64,034 52,076 236 2.1 34.9 24.9 6 0
فاراك 1402/09/1512   ماهه  سال 1402 5k 17k 14k0k -7,191 -7,191 -35,955,000 1.3 79.3 0 -41.7 0
فبستم 1402/10/2712   ماهه  سال 1402 283k 352k 17k0k 98,719 67,313 50,647 179 6 4.8 51.3 14.4 0
فبيرا 1402/12/1212   ماهه  سال 1402 1,773k 3,254k 3,103k0k 91,860 -100,929 -314,477 -177 1.2 95.4 -19.7 -9.7 0
چدن 1402/10/289   ماهه  سال 1402 14,000k 31,829k 10,985k0k 5,194,558 4,159,059 3,259,581 233 1.7 34.5 28.4 10.2 0
فاما 1402/10/309   ماهه  سال 1402 5,500k 17,865k 7,279k0k 6,266,888 6,059,266 4,815,529 876 2.7 40.7 31 27 0
فجام 1402/10/289   ماهه  سال 1402 900k 2,359k 829k0k 649,543 552,001 484,514 538 2 35.1 30.8 20.5 0
فجوش 1402/10/299   ماهه  سال 1402 2,110k 1,746k 432k0k 41,509 -24,885 -100,153 -47 0.3 24.8 -91.4 -5.7 0
فكمند 1402/10/309   ماهه  سال 1402 77k 653k 107k0k 1,243 -18,219 -18,525 -242 3.8 16.4 -566.5 -2.8 0
فنرژي 1398/07/099   ماهه  سال 1398 163k 918k 2,316k-1,398k -12,087 -79,897 -327,002 -2,004 0.4 252.2 -13451.3 -35.6 23.4
فاذر 1398/08/206   ماهه  سال 1398 1,000k 14,842k 13,288k1,555k 281,317 54,568 -178,600 -179 1.1 89.5 -10.1 -1.2 -11.5
فسلير 1398/07/296   ماهه  سال 1398 100k 206k 257k-51k -30,088 -84,704 -75,568 -756 0.6 124.5 -160 -36.6 149.5