مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
شاوان 1402/10/309   ماهه  سال 1402 8,000k 87,523k 39,471k0k 20,350,762 18,196,836 19,244,846 2,406 1.8 45.1 5.5 22 0
شبريز 1402/11/029   ماهه  سال 1402 30,000k 239,193k 125,014k0k 58,888,269 53,417,710 37,026,360 1,234 1.7 52.3 5 15.5 0
شبندر 1402/11/189   ماهه  سال 1402 134,342k 984,097k 387,132k0k 240,325,624 294,709,330 243,043,149 1,809 2.1 39.3 11.1 24.7 0
شبهرن 1402/10/309   ماهه  سال 1402 11,950k 117,281k 72,208k0k 38,817,394 32,235,708 22,693,085 1,899 1.4 61.6 14.9 19.4 0
شپاس 1402/10/309   ماهه  سال 1402 2,400k 91,150k 78,767k0k 10,276,046 9,079,125 7,123,818 2,968 1.1 86.4 5.8 7.8 0
شپنا 1402/11/029   ماهه  سال 1402 227,000k 1,206,819k 486,711k0k 329,924,167 365,961,645 318,548,363 1,403 1.5 40.3 11.2 26.4 0
شتران 1402/10/309   ماهه  سال 1402 275,000k 692,203k 103,716k0k 127,925,569 130,663,408 166,567,857 606 4.4 15 10.9 24.1 0
شراز 1402/10/309   ماهه  سال 1402 11,000k 179,682k 128,379k0k 29,045,060 22,890,261 21,756,653 1,978 1 71.5 5.5 12.1 0
شرانل 1402/10/289   ماهه  سال 1402 2,000k 59,068k 34,923k0k 22,250,219 18,864,979 15,417,882 7,709 1.6 59.1 14.7 26.1 0
شزنگ 1402/06/319   ماهه  سال 1402 28k 2,045k 1,896k0k 85,756 38,003 10,027 358 1.1 92.7 1.3 0.5 0
شسپا 1402/10/309   ماهه  سال 1402 55,890k 190,181k 89,951k0k 44,473,908 31,943,094 29,855,925 534 1.1 47.3 18.6 15.7 0
شنفت 1402/10/309   ماهه  سال 1402 20,000k 84,455k 41,540k0k 26,730,473 23,322,057 17,186,234 859 1.3 49.2 19.3 20.4 0
ونفت 1402/08/306   ماهه  سال 1402 300k 2,866k 2,045k0k 263,158 296,176 211,686 706 1.3 71.4 13 7.4 0
شجي 1397/03/3012   ماهه  سال 1396 940k 7,686k 5,824k1,862k 1,496,445 1,069,956 730,100 778 0.6 75.8 4.9 9.5 39.2
شرمان 1393/05/1512   ماهه  سال 1392 135k 14,512k 11,789k2,724k 1,814,307 1,093,090 859,555 6,373 1.2 81.2 3.4 5.9 31.6
شنيك 1391/07/176   ماهه  سال 1391 30k 204k 168k35k -505 1,743 58 0.4 82.7 0 0.9 4.9