مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
شبهرن 1401/02/0712   ماهه  سال 1400 143k 5,870k 4,302k0k 2,317,582 1,965,229 1,393,730 974,773 1.3 73.3 12.8 23.7 0
شسپا 1401/02/2712   ماهه  سال 1400 250k 2,385k 1,014k0k 1,669,849 917,475 692,612 27,694 1.7 42.5 4.5 29 0
شنفت 1401/02/0412   ماهه  سال 1400 16,691k 56,273k 23,741k0k 17,818,734 16,246,654 12,541,734 751 1.2 42.2 18.6 22.3 0
شزنگ 1400/06/319   ماهه  سال 1400 28k 0k 0k0k 111,840 51,679 23,749 848 0 0 3 0 0
شاوان 1400/07/286   ماهه  سال 1400 1,143k 66,765k 41,365k0k 21,778,554 21,805,046 15,825,338 13,840 1.4 62 11 23.7 0
شبريز 1400/08/056   ماهه  سال 1400 10,000k 138,055k 85,912k0k 26,334,142 24,507,571 20,470,939 2,047 1.4 62.2 7.2 14.8 0
شبندر 1400/07/296   ماهه  سال 1400 134,342k 487,422k 241,167k0k 96,435,865 90,017,355 78,642,293 585 1.4 49.5 9.1 16.1 0
شپاس 1400/07/306   ماهه  سال 1400 2,400k 30,908k 24,915k0k 2,746,523 2,338,185 2,550,564 1,063 1.2 80.6 7.9 8.3 0
شپنا 1400/07/296   ماهه  سال 1400 76,000k 435,106k 254,568k0k 60,472,742 53,991,809 49,361,014 649 1.1 58.5 5.8 11.3 0
شتران 1400/07/276   ماهه  سال 1400 75,000k 360,890k 130,444k0k 53,861,788 53,131,573 56,781,959 757 1.4 36.1 11.2 15.7 0
شراز 1400/07/296   ماهه  سال 1400 1,028k 91,777k 70,389k0k 13,098,759 11,006,006 10,020,523 9,752 1.2 76.7 8.6 10.9 0
شرانل 1400/07/306   ماهه  سال 1400 2,000k 40,427k 29,083k0k 10,468,828 9,762,388 8,106,798 4,053 1.3 71.9 21.8 20.1 0
ونفت 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 300k 0k 0k0k 208,485 169,024 85,281 284 0 0 4.3 0 0
شجي 1397/03/3012   ماهه  سال 1396 940k 7,686k 5,824k1,862k 1,496,445 1,069,956 730,100 778 0.6 75.8 4.9 9.5 39.2
شرمان 1393/05/1512   ماهه  سال 1392 135k 14,512k 11,789k2,724k 1,814,307 1,093,090 859,555 6,373 1.2 81.2 3.4 5.9 31.6
شنيك 1391/07/176   ماهه  سال 1391 30k 204k 168k35k -505 1,743 58 0.4 82.7 0 0.9 4.9