مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
رمپنا 1402/12/1212   ماهه  سال 1402 0k 5,049k 1,876k0k 1,015,895 914,724 1,075,203 1,075,203,000 1.4 37.2 60 21.3 0
تابا 1402/09/256   ماهه  سال 1402 23k 140k 69k0k 29,828 23,195 16,464 716 1.6 49.5 17.9 11.7 0
تپولا 1398/07/306   ماهه  سال 1398 126k 507k 531k-24k 6,046 -838 -5,856 -46 0.9 104.6 -32.4 -1.2 24.9
خفولا 1398/09/146   ماهه  سال 1398 48k 125k 52k73k 7,289 3,487 10,753 223 1.8 41.4 10.4 8.6 14.7
رتكو 1398/10/036   ماهه  سال 1398 200k 859k 684k175k -77,124 -104,722 -104,275 -521 1.3 79.7 -35.5 -12.1 -59.7
رنيك 1398/08/296   ماهه  سال 1398 1,000k 18,056k 10,810k7,246k 431,041 400,227 466,751 467 1.1 59.9 15.6 2.6 6.4