مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
خبازرس 1398/10/0812   ماهه  سال 1398 150k 854k 697k157k 90,093 -77,659 -48,718 -325 1 81.6 -7.2 -5.7 -31