مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
حفاري 1398/09/196   ماهه  سال 1398 5,211k 29,324k 18,952k10,372k 330,788 3,202,184 2,407,283 462 1.1 64.6 63.1 8.2 23.2
شساخت 1398/08/126   ماهه  سال 1398 2,519k 80,863k 75,923k4,940k 1,699,409 392,667 87,302 35 0.8 93.9 1.3 0.1 1.8
پرشيا 1397/05/0212   ماهه  سال 1396 2,000k 33,715k 30,219k3,496k 3,537,881 2,635,383 1,341,295 465 1 89.6 9.4 4 38.4