مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
حشكوه 1402/09/076   ماهه  سال 1402 10k 59k 45k0k -864 -854 -85 0 75.8 0 -1.5 0
حكشتي 1402/11/256   ماهه  سال 1402 0k 201,644k 121,743k0k 53,721,493 47,924,690 50,612,375 5,061,237,500 1.7 60.4 26 25.1 0
حريل 1399/09/026   ماهه  سال 1399 0k 87k 72k15k 4,506 4,506 4,506,000,000 0.9 83.2 84.6 5.2 31
حپارسا 1398/08/2212   ماهه  سال 1398 250k 1,435k 904k531k 187,852 152,195 172,159 689 1.1 63 12.5 12 32.5
توريل 1398/09/076   ماهه  سال 1398 2,000k 7,038k 2,818k4,220k 498,211 470,236 466,534 233 0.8 40 18.6 6.6 11.1
حآسا 1398/08/136   ماهه  سال 1398 800k 2,401k 1,441k960k 100,939 87,141 52,131 65 0.8 60 5.4 2.2 5.4
حبندر 1398/08/306   ماهه  سال 1398 158k 1,555k 1,309k246k 104,346 105,705 68,275 431 0.6 84.2 15.9 4.4 27.8
حپترو 1398/10/016   ماهه  سال 1398 200k 1,236k 927k309k 47,751 8,973 2,406 12 1 75 0.6 0.2 0.8
حتايد 1398/09/276   ماهه  سال 1398 13k 182k 157k24k 11,261 5,154 6,536 522,880 1.1 86.5 2.6 3.6 26.7
حتوكا 1398/08/146   ماهه  سال 1398 0k 21k 17k4k 3,341 3,499 2,624 2,624,000 0.8 81.9 21.2 12.8 70.7
حخزر 1398/09/146   ماهه  سال 1398 3k 134k 130k4k 784 642 790 26,333 0.1 96.8 41.2 0.6 18.5
حرهشا 1398/08/306   ماهه  سال 1398 15k 70k 10k60k 12,433 12,433 829 7 14.1 0 17.9 20.8
حرهور 1398/08/306   ماهه  سال 1398 56k 201k 136k65k 12,814 8,102 7,914 141 1.2 67.7 12 3.9 12.2
حسير 1398/07/306   ماهه  سال 1398 603k 1,836k 1,009k827k 99,004 85,752 144,408 240 1.1 55 43.4 7.9 17.5
حسينا 1398/08/306   ماهه  سال 1398 500k 5,642k 4,565k1,077k 966,081 849,172 520,167 1,040 0.8 80.9 21.1 9.2 48.3
حفارس 1398/09/056   ماهه  سال 1398 2,524k 4,226k 2,888k1,338k -30,042 -80,222 -16,661 -7 1.1 68.3 -2.1 -0.4 -1.2
حرآهن 1397/03/3112   ماهه  سال 1396 600k 2,444k 1,234k1,211k 441,499 418,428 452,723 755 1.5 50.5 19.8 18.5 37.4
حجنوب 1394/09/106   ماهه  سال 1394 1,660k 2,422k 642k1,780k 33,315 11,809 34,910 21 0.4 26.5 17.7 1.4 2
حركيب 1391/06/123   ماهه  سال 1391 170k 579k 378k201k 19,359 16,203 9,761 57 0.5 65.3 0 1.7 4.9