مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بگيلان 1402/10/273   ماهه  سال 1403 4,300k 13,404k 6,697k0k 1,236,464 1,219,058 1,033,510 240 0.4 50 40.4 7.7 0
بمپنا 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 7,728k 28,952k 10,705k0k 3,311,373 3,275,958 3,137,950 406 0.3 37 51.7 10.8 0
بمولد 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 8,471k 22,131k 7,681k0k 3,395,311 5,100,274 4,991,129 589 2 34.7 71.7 22.6 0
وهور 1402/11/2412   ماهه  سال 1402 8,200k 25,059k 16,931k0k -55,425 -55,097 -7 0 67.6 0 -0.2 0
آبادا 1402/10/269   ماهه  سال 1402 2,500k 11,217k 8,110k0k 526,514 413,987 262,284 105 1 72.3 7.1 2.3 0
بپيوند 1402/10/309   ماهه  سال 1402 3,000k 12,969k 7,849k0k 2,013,698 1,928,085 1,608,012 536 1.5 60.5 40.1 12.4 0
بجهرم 1402/10/309   ماهه  سال 1402 24,145k 41,559k 8,537k0k 2,849,707 2,740,729 2,086,131 86 1.2 20.5 34.7 5 0
بزاگرس 1402/10/279   ماهه  سال 1402 6,000k 13,196k 3,916k0k 1,783,145 1,580,623 1,395,173 233 1.8 29.7 35.6 10.6 0
بفجر 1402/11/029   ماهه  سال 1402 19,500k 169,373k 131,138k0k 14,949,736 13,014,785 19,038,252 976 1.3 77.4 20.3 11.2 0
بكهنوج 1402/08/309   ماهه  سال 1402 16,050k 130,088k 145,104k0k -2,073,078 -2,140,906 -7,059,393 -440 0.1 111.5 -224.7 -5.4 0
تك نيرو 1402/10/309   ماهه  سال 1402 253k 1,928k 797k0k 630,331 591,497 492,086 1,944 1.6 41.4 52.2 25.5 0
دماوند 1402/10/279   ماهه  سال 1402 5,520k 47,752k 26,717k0k 9,404,021 9,245,129 7,387,995 1,338 1.1 56 45.6 15.5 0
مبين 1402/10/309   ماهه  سال 1402 20,006k 361,723k 306,337k0k 28,378,756 25,778,192 27,874,624 1,393 1.1 84.7 7.7 7.7 0
ونيرو 1402/09/016   ماهه  سال 1402 3,199k 14,157k 8,781k0k 1,191,980 1,184,414 1,247,830 390 1.9 62 77.2 8.8 0
ومپنا 1401/11/176   ماهه  سال 1401 1,000k 52,365k 28,973k0k 5,607,386 5,665,340 5,895,090 589,509 0.6 55.3 93.7 11.3 0
بصبا 1397/10/309   ماهه  سال 1397 2,700k 16,523k 12,801k3,721k 1,397,362 1,385,329 599,238 222 0.7 77.5 20.5 3.6 16.1
سنندج 1391/09/126   ماهه  سال 1391 221k 6,136k 5,522k614k -14,115 -15,413 -15,306 -693 0.1 90 -2.4 -0.3 -2.5