مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
بالبر 1400/05/049   ماهه  سال 1400 317k 0k 0k0k 227,651 151,365 74,476 235 0 0 1.1 0 0
بكاب 1400/04/299   ماهه  سال 1400 24k 0k 0k0k 95,733 72,970 79,776 3,310 0 0 27.3 0 0
بموتو 1400/04/309   ماهه  سال 1400 680k 0k 0k0k 5,440,712 6,061,598 4,381,156 6,439 0 0 37.8 0 0
بايكا 1400/04/296   ماهه  سال 1400 505k 0k 0k0k 102,410 71,052 64,592 128 0 0 7.1 0 0
بنيرو 1400/02/226   ماهه  سال 1400 455k 0k 0k0k -154 -2,853 2,733 6 0 0 11.4 0 0
بترانس 1400/04/283   ماهه  سال 1400 36,403k 0k 0k0k 604,248 1,254,307 737,710 20 0 0 33 0 0
بسويچ 1400/04/283   ماهه  سال 1400 2,000k 0k 0k0k 900,748 782,492 637,371 319 0 0 39.1 0 0
بشهاب 1400/04/293   ماهه  سال 1400 162k 0k 0k0k 162,223 114,395 64,069 395 0 0 17.2 0 0
بكام 1400/04/293   ماهه  سال 1400 8,040k 0k 0k0k 305,291 145,954 76,360 9 0 0 7.5 0 0
نيرو 1399/10/299   ماهه  سال 1399 65k 214k 86k127k 6,879 6,611 102 1.7 40.4 39.4 3.1 5.2
بتك 1399/09/296   ماهه  سال 1399 9k 0k 0k0k 18,118 16,588 810 90 0 0 0.3 0 0
برانسفو 1397/12/2512   ماهه  سال 1397 500k 4,569k 3,131k1,438k 971,561 866,010 648,625 1,297 1.4 68.5 19.5 14.2 45.1
باختر 1390/06/0112   ماهه  سال 1389 3k 53k 66k-12k 2,471 -4,865 -4,581 -1,527 0.8 123.2 -9.7 -8.6 37