مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
اپرداز 1398/09/136   ماهه  سال 1398 1,000k 2,196k 764k1,432k 180,764 319,315 326,132 326 2.4 34.8 34.8 14.9 22.8
اوان 1398/09/036   ماهه  سال 1398 200k 937k 647k290k 62,442 25,489 39,953 200 1.3 69.1 7.5 4.3 13.8
هاي وب 1398/09/146   ماهه  سال 1398 300k 1,600k 1,291k309k 25,141 14,126 43,500 1,450 0.2 80.7 18.6 2.7 14.1