نام نماد :

پالايش

نام شرکت :

پالایشی یکم

مدیر عامل:

داوود رزاقي

تلفن:

02184341000

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.