نام نماد :

پارسيان

نام شرکت :

بیمه پارسیان

مدیر عامل:

هادي اويارحسين

تلفن:

021-8259-1494

فکس:

021-88642564

آدرس:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

- انجام عملیات بیمه ای مستقیم - تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور - قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی - سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی