نام نماد :

ونيرو

نام شرکت :

سرمایه گذاری نیرو

مدیر عامل:

حسنعلي تقي زاده لنده

تلفن:

021-40885240-2

فکس:

40885240-2

آدرس:

-

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی وغیر بورسی وصندوق ها ویا سایر اوراق بهادار