نام نماد :

ولغدر

نام شرکت :

لیزینگ خودروغدیر

مدیر عامل:

اميرعباس صالحي

تلفن:

(021) 88548373-6

فکس:

(021) 88544392

آدرس:

تهران خيابان ميرعماد کوچه يازدهم پلاک 3 کد پستي 1587746811

وب سایت:

WWW.LKG.IR

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

خريد و فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک خودرو و ساير اقلام، انتشار و خريد و فروش سهام و اوراق مشارکت و هرگونه ابزار مشتقه مالي