نام نماد :

وغدير

نام شرکت :

سرمایه گذاری غدیر

مدیر عامل:

اميرعباس حسيني

تلفن:

88787163

فکس:

88787167

آدرس:

وب سایت:

www.ghadir-group.com

ایمیل:

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 ، بخش دوم اساسنامه عبات است از : تاسیس ، تشکیل ، مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام و..........................