نام نماد :

وسينا

نام شرکت :

بانک سینا

مدیر عامل:

غلامرضا فتحعلي

تلفن:

02188532427

فکس:

02185563552

آدرس:

تهران - خ مطهری - نرسیده به مفتح پلاک 187

وب سایت:

www.sinabank.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت بانک سیناطبق ماده 3 اساسنامه در زمینه های عملیات پولی، مالی و بانکی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه هاودستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات.