نام نماد :

ورنا

نام شرکت :

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

مدیر عامل:

فرزاد ناظمي

تلفن:

22262178-9

فکس:

021-22253312

آدرس:

ایمیل:

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها و انجام عملیاتی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیتهای مذکور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آنها را تسهیل نماید