نام نماد :

وتوكا

نام شرکت :

سرمایه گذاری توکا فولاد

مدیر عامل:

احمدرضا سبزواري

تلفن:

03136240180-03136241471

فکس:

03136687764

آدرس:

وب سایت:

www.tukaco.ir

ایمیل:

info@tukaco.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1-سرمایه گذاری در سهام،سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار 2-انجام فعالیت در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر 3-سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام،سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار.