نام نماد :

وتجارت

نام شرکت :

بانک تجارت

مدیر عامل:

هادي اخلاقي فيض آثار

تلفن:

021-88800060

فکس:

021-88852200

آدرس:

وب سایت:

www.tejaratbank.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

1ـافتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص 2- انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا 3- ارائه انواع خدمات بانکی