نام نماد :

وايران

نام شرکت :

لیزینگ ایرانیان

مدیر عامل:

علي حقيقي

تلفن:

44009533-021

فکس:

021-44009530

آدرس:

وب سایت:

www.icleasing.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه وهمچنین خرید و فروش اوراق بهادار.