نام نماد :

هامرز

نام شرکت :

اعتماد هامرز

مدیر عامل:

محمدهادي بناکار

تلفن:

--

فکس:

آدرس:

-

وب سایت:

www.hummers.ir

ایمیل:

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیره فته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.