نام نماد :

ميدكو

نام شرکت :

مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

مدیر عامل:

علي اصغر پورمند

تلفن:

27342111

فکس:

22363691

آدرس:

وب سایت:

WWW.MIDHCO.COM

ایمیل:

info@midhco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هریک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد زیر باشد: • اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالوژی؛ • استخراج و بهره‌برداری از معادن؛ • تولید و فرآوری مواد معدنی؛ • تولید شمش از سنگ‌های معدنی؛