نام نماد :

ملت

نام شرکت :

بیمه ملت

مدیر عامل:

داود قاسم پورديزجي

تلفن:

02196601201

فکس:

+982196602214

آدرس:

ایمیل:

info@melat.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1- صدور انواع بیمه نامه ها 2- بیمه اتکایی 3- آموزش 4- صدور بیمه نامه مشترک با همکاری شرکتهای بزرگ بین المللی بیمه 5- بیمه الکترونیک 6- ارزیابی و مدیریت ریسک 7- ارزیابی خسارت