نام نماد :

لوتوس

نام شرکت :

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر عامل:

مجتبي تقي پور

تلفن:

021-91078656

فکس:

88617833

آدرس:

وب سایت:

lotusib.ir

ایمیل:

info@lotusib.ir

سال مالی:

10/30

موضوع فعالیت:

پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه.