نام نماد :

لسرما

نام شرکت :

صنایع سرما آفرین ایران

مدیر عامل:

محمدمهدي گل زاده

تلفن:

02188744070

فکس:

02188762033

آدرس:

قزوین شهرصنعتی البرز خ ابن سینا نبش حکمت ششم

وب سایت:

www.ssi.co.ir

ایمیل:

info@ssi.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید دستگاههای تهویه مطبوع