نام نماد :

كپارس

نام شرکت :

کاشی پارس

مدیر عامل:

محمدمهدي تندگويان

تلفن:

02122881230

فکس:

2287163-021

آدرس:

قزوین : شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت 14 کاشی پارس

وب سایت:

www.pars-tile.com

سال مالی:

10/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسـاسنـامه، عبارتست از تاسیس کارخانه بمنظور تولید انـواع کـاشی و فرآورده های مشابه و انجام هرگونه عملیات یا معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط می باشد. فعالیت اصلی شـرکت طـی سال مورد گزارش تولید انواع کاشی دیوار و کف بوده است