نام نماد :

كبافق

نام شرکت :

معادن بافق

مدیر عامل:

محمد دهقاني تفتي

تلفن:

02188717520

فکس:

آدرس:

یزد -بافق کیلومتر 45جاده بهابادمجتمع معدنی کوشک

وب سایت:

www.bmc.co.ir

ایمیل:

info@bmc.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از اکتشاف واستخراج وبهـره برداری از معـدن سرب وروی کوشک وتجزیه مواد معدنی وعملیات بازرگانی شامل واردات، صادرات وتوزیع وفروش فرآورده ها و ماشین آلات معدنی