نام نماد :

كالا

نام شرکت :

بورس کالای ایران

مدیر عامل:

سيدجواد جهرمي

تلفن:

02185642013

فکس:

02188383000

آدرس:

-----------

وب سایت:

www.ime.co.ir

ایمیل:

info@ime.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تشکیل، سازماندهی و اداره‌ی بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق‌بهادار مبتنی ‌برکالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات...