نام نماد :

كاذر

نام شرکت :

فرآورده های نسوز آذر

مدیر عامل:

ايرج مختارپور

تلفن:

03136643368

فکس:

03136625838

آدرس:

ایران.اصفهان.کیلومتر 50 جاده اصفهان شهرکرد.منطقه صنعتی فولاد (باباشیخعلی).شرکت فرآورده های نسوز آذر

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع محصولات نسوز شکل دار و بی شکل