نام نماد :

قپيرا

نام شرکت :

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

مدیر عامل:

علي اکبر جعفري خطايلو

تلفن:

02126201825

فکس:

26201827

آدرس:

پیرانشهر - کیلومتر 5 جاده پیرانشهر به نقده

وب سایت:

www.PiraSugar.com

سال مالی:

04/31

موضوع فعالیت:

شکر ، ملاس ، الکل