نام نماد :

قصفها

نام شرکت :

قند اصفهان

مدیر عامل:

امير استکي اورگاني

تلفن:

031-35230391

فکس:

031-35210808

آدرس:

اصفهان - کیلومتر 8 جاده اصفهان - نائین

وب سایت:

www.esfahansugar.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید قندوشکر از چغندرقند و محصولات جانبی و تصفیه شکر خام