نام نماد :

قثابت

نام شرکت :

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

مدیر عامل:

ابراهيم دهقان پير

تلفن:

0212262307

فکس:

22635035

آدرس:

استان خراسان رضوی شهرستان فریمان (کارخانه قند فریمان )

وب سایت:

www.farimansugar.com

سال مالی:

04/31

موضوع فعالیت:

تاسیس و بهره برداری از کارخانه های تولیدی و صنعتی قند وشکر و تفاله خشک کنی و فرآورده های جنبی صنایع قند وواحدهای صنایع غذائی و انجام عملیات کشاورزی و دامداری و سایر موارد طبق اساسنامه