نام نماد :

فمراد

نام شرکت :

آلومراد

مدیر عامل:

محسن انوشه پور

تلفن:

02188852432

فکس:

02188890163

آدرس:

قزوین بلوار آیت الله خامنه ای

وب سایت:

www.alumrodcorp.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

موضوع شرکت عبارت است از تاسیس و اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید و تهیه انواع محصولات میله گرد آلومینیومی و سایر فلزات غیرآهنی(راد) دستگاه ها و ماشین آلات و بهره برداری از این گونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات آنها، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات.