نام نماد :

فروس

نام شرکت :

فروسیلیس ایران

مدیر عامل:

محمدعلي کي پور

تلفن:

021-72853000

فکس:

021-72853170

آدرس:

سمنان ،کیلومتر 11 جاده سمنان - دامغان ، مقابل شهرک صنعتی سمنان

وب سایت:

www.Iran-ifc.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع فروآلیاژها از قبیل فروسیلیسیم، فروسیلیکو منیزیم و... طبق ماده 2 اساسنامه مصوب شرکت