نام نماد :

فايرا

نام شرکت :

آلومینیوم ایران

مدیر عامل:

احمد مجيدي

تلفن:

086-32162611

فکس:

086-34130439

آدرس:

اراک - بلوار منابع طبیعی- شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)

وب سایت:

www.iralco.ir

ایمیل:

saham@iralco.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع شمش آلومینیوم