نام نماد :

غپينو

نام شرکت :

صنعتی پارس مینو

مدیر عامل:

محمدتقي قلندرلکي

تلفن:

48831527-48831528

فکس:

+98(21) 44543121

آدرس:

کیلومتر 10جاده شهید لشکری ساختمان مینو

وب سایت:

www.minoogroup.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کلیه فعالیتهای صنعتی ،تولیدی و تجاری وانجام کلیه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکلیه عملیات مرتبط با آنها. سرمایه گذاری در سایر شرکتها بهر صورتیکه باشد.