نام نماد :

شنفت

نام شرکت :

نفت پارس

مدیر عامل:

اميد فرهنگي فر

تلفن:

021-46815039

فکس:

22229744

آدرس:

کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

وب سایت:

www.parsoilco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

ایجاد کارخانجات تهیه مواد ومحصولات نفتی وساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد ومحصولات نفتی ، بسته بندی ، توزیع ، حمل ، فروش و صادرات مواد ومحصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها میباشد که برای شرکت لازم بنظر میرسدیا بعداً هیئت مدیره ویاشرکاء لازم بدانند . (بارعایت قوانین مربوطه)....