نام نماد :

شغدير

نام شرکت :

پترو شیمی غدیر

مدیر عامل:

حسين صفاري نوش آبادي

تلفن:

02188794774-021-41791000

فکس:

41791000

آدرس:

ماهشهر -منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام(ره) سایت 3

وب سایت:

www.gpc.ir

ایمیل:

info@gpc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولیدی محصولات پتروشیمی