نام نماد :

سمايه

نام شرکت :

بانک سرمایه

مدیر عامل:

فرج اله قدمي

تلفن:

02184245613

فکس:

021-84245262

آدرس:

تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه

وب سایت:

www.sbank.ir

ایمیل:

stock@sbank.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1- قبول سپرده. 2- صدور گواهی سپرده عام و خاص. 3- ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک. 4- انجام عملیات بین بانکی. 5- سایر( مطابق با اساسنامه بانک).