نام نماد :

سبهان

نام شرکت :

سیمان بهبهان

مدیر عامل:

محمد حاج نايب

تلفن:

061-52723031

فکس:

52723030(061)

آدرس:

بهبهان : کیلو متر 10 جاده سیمان - شرکت سیمان بهبهان

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساس نامه بشرح زیر است: 1- تولید سیمان و محصولات و فرآورده های بتنی و فروش آنها 2- سرمایه گذاری در بانکها - سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکتهایی که تاسیس می شوند 3- انجام هرگونه معاملات تجاری در حدود موضوع شرکت