نام نماد :

ساروم

نام شرکت :

سیمان ارومیه

مدیر عامل:

کوروش ظفري

تلفن:

04432515367

فکس:

04432515353

آدرس:

ارومیه کیلومتر35جاده مهابادکدپستی 5734148111 صندوق پستی 813-57135

وب سایت:

www.urmiacement.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولیدکلینکروسیمان خاکستری