نام نماد :

دكوثر

نام شرکت :

داروسازی کوثر

مدیر عامل:

محمد سلطاني رضائي راد

تلفن:

02144920255

فکس:

44921077

آدرس:

تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر 17 - خیابان داروگر

وب سایت:

www.cosarpharm.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید آنتی بیوتیکهای انسانی