نام نماد :

دجابر

نام شرکت :

داروسازی جابر ابن حیان

مدیر عامل:

مصطفي صفاري

تلفن:

021-44503488

فکس:

021-44503530

آدرس:

تهران - کیلومتر5 جاده مخصوص کرج - صندوق پستی 1739-13185

وب سایت:

www.Jaber-pharma.Com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تولید وفروش دارو، احداث وایجاد کارخانجات داروئی ، سرمایه گذاری درسایرشرکتها ، اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه واعطای نمایندگی درداخل وخارج از کشور.