نام نماد :

خچرخش

نام شرکت :

چرخشگر

مدیر عامل:

علي اکبر عمراني ارسي

تلفن:

04134473138

فکس:

22276710 (021)

آدرس:

تبریز،دیزل آباد،سه راهی کبریت سازی ،منطقه صنعتی غرب

وب سایت:

www.charkheshgar.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تولید و ساخت و واردات سامانه موتور و محرکه خودروها (موتور، گیربکس، جعبه فرمان و غیره). شرکت برای انجام امور خود قادر به واردات مواد مورد نیاز و انجام سایر فعالیت های فنی و بازرگانی مرتبط است.