نام نماد :

ختوقا

نام شرکت :

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

مدیر عامل:

امير چراغعلي

تلفن:

02144053087

فکس:

44048344

آدرس:

وب سایت:

www.iap.co.ir

ایمیل:

info@iap.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت اصلی سرمایه گذاری در سهام- میزان سهام -واحد ها ی سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع